روش محاسبه هزینه برق مصرفی

در این مثال یک گرم کن دو کیلوات در نظر گرفته شده که برای مدت ۳ ساعت روشن بوده است. همچنین مقدار هر کیلوات برق...