روش محاسبه مصرف لوازم الکتریکی

در این مثال روش مصرف ئر یک لاکپ  ۶۰ وات  برای روشن بودن در مدت ۱۰ ساعت  در نظر گرفته شده است ابتدا ۶۰ وات...