محاسبه مقدار الکترود جوش مصرفی

فایل زیر فایل بصورت اکسل میباشد با داشتن مقدار قطر خارجی لوله و فیلر میتوان مقدار الکترود مصرفی را بدست آورد مانند آنچه که در...