اجکتور

  یک اجکتور نوع ساده شده اى از یک پمپ خلاء یا کمپرسور خلاء مى باشد که در آن هیچگونه پیستون، شیر یا پروانه و...