کوتس روز چهارشنبه مدعی شد که پیشنهاد ترامپ برای برگزاری یک نشست با ایران صادقانه است و او امیدوار است که مقامات ایران این درخواست را بپذیرند.